วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2552

Coming.. on App Store

Please Download and Comment. >.<

Click Here


Next app is coming soon.

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2552

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

My App uploaded.

My first game on iPhone. :P

Status: Waiting For Review.

This game I test something about OpenGL ES with my engine.

...